برنامه ریزی نیاز

کلیه امکانات لازم جهت ثبت دقیق و ریز به ریز نیروهای مورد نیاز در هر منطقه با توجه به هر رشته/پایه/دوره و جنسیت در سیستم موجود بوده و مسئولین به راحتی می توانند وضعیت مربوط به مناطق خود را به صورت آنلاین در سیستم ثبت نمایند.


برنامه ریزی نیاز

کلیه امکانات لازم جهت ثبت دقیق و ریز به ریز نیروهای مورد نیاز در هر منطقه با توجه به هر رشته/پایه/دوره و جنسیت در سیستم موجود بوده و مسئولین به راحتی می توانند وضعیت مربوط به مناطق خود را به صورت آنلاین در سیستم ثبت نمایند.