پردازش اطلاعات

پس از انجام کلیه مراحل مقدماتی، سامانه امکان پردازش هوشمند تقاضاهای رسیده با توجه به پارامترهای مختلف از جمله نیاز و مازاد را داشته و با بهره گیری از الگوریتم های هوش مصنوعی کلیه اطلاعات را بررسی و نتایج را بدون دخالت افراد تولید می کند و به صورت آنلاین آماده نمایش می کند


پردازش اطلاعات

پس از انجام کلیه مراحل مقدماتی، سامانه امکان پردازش هوشمند تقاضاهای رسیده با توجه به پارامترهای مختلف از جمله نیاز و مازاد را داشته و با بهره گیری از الگوریتم های هوش مصنوعی کلیه اطلاعات را بررسی و نتایج را بدون دخالت افراد تولید می کند و به صورت آنلاین آماده نمایش می کند